I Postanowienia ogólne

 1. Konferencja “Project Management, Pro Mastery – Ways of Transformation”, zwany w dalszej części Regulaminu „konferencją” lub „wydarzeniem” odbędzie się w dniach:
  1. prelekcje/wykłady w dniu 25.04.2024 oraz warsztaty w dniu 26.04.2024 roku w Hotelu  Ambasador Premium w Łodzi, przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 145, 90-315 Łódź, Poland
 2. Organizatorem wydarzenia jest PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski) z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424, zwany w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. 
 3. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem: https://pm2.pmi.org.pl/ a oficjalnym kanałem komunikacji pomiędzy uczestnikiem a organizatorem jest adres e-mail:  pm2@pmi.org.pl.


II Zasady uczestnictwa

 1. Podstawą uczestnictwa w konferencji jest zakup biletu dostępnego na stronie internetowej https://pm2.pmi.org.pl/ oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo do dnia 24 kwietnia 2024 roku. Liczy się data zaksięgowania wpłaty na konto Organizatora. 
 2. Organizator w ramach opłaty za uczestnictwo nie zapewnia dojazdu na miejsce wydarzenia ani noclegu. 
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu. 
 4. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie uczestników konferencji bez zgody Organizatora. 
 5. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane będą do wyczerpania 130 przygotowanych miejsc na dzień wykładowy, tj. 25.04.2024 oraz 100 przygotowanych miejsc na dzień warsztatowy. tj. 26.04.2024 lub do 24.04.2024 do godziny 18:00.
 6. Organizator ma prawo do nie dopuszczenia uczestnika do udziału w konferencji bez podania przyczyny. 


III Opłata za uczestnictwo

 1. Cennik opłat konferencyjnych:


Data obowiązywania

Rodzaj Biletu

Cena brutto

26.02-10.04

Jednodniowy normalny (dzień wykładowy)

850 zł

Jednodniowy dla członków PMI (dzień wykładowy)

680 zł

Dwudniowy normalny (dzień wykładowy + dzień warsztatowy)

1350 zł

Dwudniowy dla członków PMI (dzień wykładowy + dzień warsztatowy)

1080 zł

11.04-21.04

Jednodniowy normalny (dzień wykładowy)

1050 zł

Jednodniowy dla członków PMI (dzień wykładowy)

840 zł

Dwudniowy normalny (dzień wykładowy + dzień warsztatowy)

1550 zł

Dwudniowy dla członków PMI (dzień wykładowy + dzień warsztatowy)

1240 zł

22.04-24.04

Jednodniowy normalny (dzień wykładowy)

1350 zł

Jednodniowy dla członków PMI (dzień wykładowy)

1080 zł

Dwudniowy normalny (dzień wykładowy + dzień warsztatowy)

1850 zł

Dwudniowy dla członków PMI (dzień wykładowy + dzień warsztatowy)

1480 zł

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego obniżenia kwoty opłaty za uczestnictwo. O czym poinformuje na stronie wydarzenia. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty dla członków PMI PC oraz do udzielania innych zniżek według swojego uznania. 
 3. Możliwe jest dokonanie opłaty konferencyjnej za 1 dzień konferencji “dzień wykładowy” lub dwudniowy “dzień wykładowy + dzień warsztatowy”. 
 4. Po zarejestrowaniu się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej wydarzenia oraz po uiszczeniu opłaty za uczestnictwo, Organizator wyśle pod wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail Uczestnika potwierdzenie rejestracji. 
 5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w wydarzeniu. 
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konferencji Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania części lub całości opłaty konferencyjnej:
  1. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 30 dnia przed rozpoczęciem konferencji lub wcześniej, Organizator zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, zatrzymując odstępne w wysokości 50% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 
  2. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji pomiędzy 29 a 15 dniem przed rozpoczęciem konferencji, Organizator ma prawo zatrzymać odstępne w wysokości 75% wartości całości opłaty, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział; 
  3. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w 14 dniu przed rozpoczęciem konferencji lub później, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę. 
 7. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora wszystkie wpłaty wniesione przez uczestników zostaną im zwrócone w pełnej wysokości. 


IV Odstąpienie od umowy i reklamacje

 1. Uczestnik może odstąpić od umowy, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia dokonania rejestracji. Uczestnik nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli Konferencja została już otwarta, tj. w 25.04.2024.In przypadku skutecznego skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy, kwota wpłacona przez Uczestnika zostanie zwrócona tym samym kanałem płatności, za pośrednictwem którego dokonano płatności za usługę.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, jeżeli do zawarcia Umowy (np. uiszczenia opłaty za uczestnictwo w wydarzeniu) dochodzi na tyle późno, że otwarcie konferencji ma nastąpić przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.
 3. W przypadku braku zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy, umowa z Organizatorem nie będzie mogła być zawarta.
 4. W przypadku spełnienia świadczenia w całości przez Organizatora, Uczestnik traci prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostało doręczone Organizatorowi po rozpoczęciu świadczenia usług objętych umową, Organizator zachowuje prawo do opłaty za udział w konferencji w kwocie proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili poinformowania go o odstąpieniu.
 6. Wszelkie reklamacje Uczestników konferencji Organizatora powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: pm2@pmi.org.pl. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. 


V Formy płatności

 1. Akceptowane formy płatności:
  1. płatność przelewem na wskazane przez Organizatora konto. Numer konta zostanie wskazany w mailu potwierdzającym rejestrację i/lub na fakturze jeżeli taka forma płatności zostanie wybrana przy składaniu zamówienia.
  2. płatność online za pośrednictwem https://pmipolandchapter.ticketbutler.io/


VI Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas konferencji. 
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywać się będzie konferencja.


VII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Organizator, czyli Stowarzyszenie PMI Poland Chapter (PMI Oddział Polski), z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 47/10, KRS 0000167986, NIP 525-227-89-73, REGON 015543424. 
 2. Dane kontaktowe administratora danych: biuro@pmi.org.pl, +48 530 700 457. 
 3. W związku z przetwarzaniem danych przysługują następujące prawa:
  1. cofnięcia zgody – jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, 
  2. dostępu do danych – informacji o tym, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane, 
  3. sprostowania, zmiany, uaktualnienia danych, 
  4. żądania usunięcia danych, 
  5. żądania ograniczenia przechowywania danych, 
  6. wniesienia sprzeciwu, 
  7. wniesienia skargi do organu nadzoru. 
 4. Szczegółowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzana danych osobowych Użytkowników Portalu, w tym Zamawiających i Uczestników Konferencji, opisane są w Polityce Prywatności: http://pmi.org.pl/polityka-prywatnosci.
 5. Nie przekazanie Organizatorowi danych osobowych uniemożliwi realizację celów poniżej opisanych.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


VIII. Dane pozyskiwane w celu realizacji konferencji

 1. W zakresie danych, których podanie jest obowiązkowe w formularzu:
  1. podstawą przetwarzania będzie wykonanie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem i realizacja prawnie uzasadnionych celów administratora, a więc realizacja celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowanie profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspieranie, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzanie świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie, 
  2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia i przetwarzane do zakończenia czynności związanych z rozliczeniem wydarzenia, a następnie przez okres przedawnienia wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Organizator może przekazać dane osobowe podwykonawcom Organizatora (np. dostawcy oprogramowania, firmy zajmujące się profesjonalnym drukiem identyfikatorów) na zlecenie PMI Poland Chapter w celach związanych z realizacją Wydarzenia.
  3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Wydarzeniu zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Wydarzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym stworzenia listy Uczestników. 
 2. W zakresie danych, których podanie jest dobrowolne w formularzu:
  1. podstawą przetwarzania będzie wyrażona zgoda, dokonana poprzez podanie określonych danych w polach formularza, 
  2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz dostawcom oprogramowania na zlecenie PMI Poland Chapter będą przetwarzane do zakończenia czynności związanych z realizacją wydarzenia, chyba że wcześniej zgoda zostanie cofnięta. 
 1. Dane podawane na potrzeby wystawienia faktur:
  1. przetwarzane będą na podstawie wykonania umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze, wynikających z roszczeń związanych z realizacją umowy i obowiązków księgowych i rozliczeniowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 
  2. przechowywane będą przez czas wymagany przez obowiązujące przepisy, a udostępniane w zakresie niezbędnym, procesorom, jak np. księgowości oraz dostawcom oprogramowania na zlecenie PMI Poland Chapter. 
 2. Dane rejestrowane i udostępniane w formie zdjęć i nagrań wideo:
  1. przetwarzane będą na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora oraz wykonania umowy, a więc realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, tj. promowania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w biznesie, organizacjach i ośrodkach akademickich oraz wspierania, przyjmowania i rozpowszechniania w Polsce najlepszych praktyk zarządzania projektami, oraz pobudzania świadomości społeczeństwa w tej dziedzinie, 
  2. dane będą udostępniane osobom zaangażowanym w organizację wydarzenia oraz zajmującym się profesjonalnym nagrywaniem, fotografowaniem i obróbką materiałów
  3. dane będą przetwarzane przez okres 2 lat od wydarzenia.

5.Dane pozyskiwane w celach marketingowych i handlowych

Dane, w których wyrażono zgodę na cele marketingowe lub handlowe:

 1. przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody w formularzu, 
 2. przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody; 
 3. przekazywane będą podmiotom wskazanym w składanych oświadczeniach. 


IX Postanowienia końcowe

 1. Wydarzenie może być nagrywane i fotografowane przez Organizatora. 
 2. Udział w konferencji jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
  1. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany na terenie obiektu 
  2. gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą, bądź pozowanie do zdjęcia. 
 3. Przetwarzanie danych podczas wydarzenia, w tym poprzez udostępnianie nagrań i zdjęć jest zgodne z przepisami ochrony danych osobowych. 
 4. Wszelkie kwestie sporne dotyczące organizacji zapisów rozstrzyga Dyrektor Zarządzający łódzkiego Oddziału PMI Poland Chapter Daniel Stańczak, a dotyczące realizacji umowy sąd powszechny. 
 5. Wszelkie spory będą rozstrzygane w przypadku Użytkowników będących konsumentami przez właściwy sąd powszechny, przy czym konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może on:
  1. złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, 
  2. złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, 
  3. skorzystać z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 
 6. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i obowiązują wszystkich uczestników. 
 7. Organizator ma prawo do zmiany miejsca i terminu konferencji, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo. 
 8. Organizator ma prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o których Uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo.